نمایش دادن همه 5 نتیجه

کوئیک درا استوبای ICE CLIP STANDARD 210

235,000 تومان

کوئیک درا استوبای ICE CLIP STANDARD 210

مشخصات:
 • تولید اتریش
 • تسمه: ارتفاع 210 میلی متر، ضخامت 16 میلی متر
 • وزن: 100 گرم (برای اندازه 110 میلی متر)
 • نیرو:
  • محور اصلی 30 کیلو نیوتن
  • محور فرعی 7 کیلو نیوتن
  • محور اصلی (دهانه باز) 10 کیلو نیوتن
  • تسمه 22 کیلو نیوتن
 • تاییدیه: UIAA ،CE0408 ،EN 362 ،EN 12275

کوئیک درا استوبای ICE CLIP STANDARD 160

235,000 تومان

کوئیک درا استوبای ICE CLIP STANDARD 160

مشخصات:
 • تولید اتریش
 • تسمه: ارتفاع 160 میلی متر، ضخامت 16 میلی متر
 • وزن: 100 گرم (برای اندازه 110 میلی متر)
 • نیرو:
  • محور اصلی 30 کیلو نیوتن
  • محور فرعی 7 کیلو نیوتن
  • محور اصلی (دهانه باز) 10 کیلو نیوتن
  • تسمه 22 کیلو نیوتن
 • تاییدیه: UIAA ،CE0408 ،EN 362 ،EN 12275

کوئیک درا استوبای ICE CLIP DYNEEMA 210

232,000 تومان

کوئیک درا استوبای ICE CLIP DYNEEMA 210

مشخصات:
 • تسمه: ارتفاع 210 میلی متر، ضخامت 12 میلی متر
 • وزن: 95 گرم (برای اندازه 110 میلی متر)
 • نیرو:
  • محور اصلی 30 کیلو نیوتن
  • محور فرعی 7 کیلو نیوتن
  • محور اصلی (دهانه باز) 10 کیلو نیوتن
  • تسمه 22 کیلو نیوتن
 • تاییدیه: UIAA ،CE0408 ،EN 566 ،EN 12275

کوئیک درا استوبای ICE CLIP DYNEEMA 160

210,000 تومان

کوئیک درا استوبای ICE CLIP DYNEEMA 160

مشخصات:
 • تسمه: ارتفاع 160 میلی متر، ضخامت 12 میلی متر
 • وزن: 95 گرم (برای اندازه 110 میلی متر)
 • نیرو:
  • محور اصلی 30 کیلو نیوتن
  • محور فرعی 8 کیلو نیوتن
  • محور اصلی (دهانه باز) 10 کیلو نیوتن
  • تسمه 22 کیلو نیوتن
 • تاییدیه: UIAA ،CE0408 ،EN 362 ،EN 12275

کوئیک درا استوبای ICE CLIP DYNEEMA 110

210,000 تومان

کوئیک درا استوبای ICE CLIP DYNEEMA 110

مشخصات:
 • تسمه: ارتفاع 110 میلی متر، ضخامت 12 میلی متر
 • وزن: 95 گرم (برای اندازه 110 میلی متر)
 • نیرو:
  • محور اصلی 30 کیلو نیوتن
  • محور فرعی 7 کیلو نیوتن
  • محور اصلی (دهانه باز) 10 کیلو نیوتن
  • تسمه 22 کیلو نیوتن
 • تاییدیه: UIAA ،CE0408 ،EN 566 ،EN 12275