کارگاه فیزیک

۱۴۰,۰۰۰تومان

با هدف:
1. ساخت آسيا، جرثقيل دو‌سرعته، نيروسنج، دستگاه پرتاب وزنه، روبات مريخى، خودروى بادبانى، دستگاه سانتريفوژ، بازى پينبال و يك دوجين دستگاه ديگر
2. آزمايش با ماشين‌هاى ساده: چرخدندهها، اهرمها، پيچها، سطح شيبدار، قرقرهها، چرخها و محورها
3. آموزش و درك اساسيترين معادلات فيزيك
4. آشنايى با كاربردهاى جالب فيزيك در دنياى واقعى

دانش ماده و انرژى
بستههاى آموزشى شيمى بستههايى آشنا براى همه هستند. اما اين مجموعهى آزمايشى فيزيك، گام به راهى نو در زمينه آموزش كارگاهى فيزيك نهاده است.
امروزه فيزيك دانشى اساسى و لازم براى همه است و اين بسته آموزشى توضيحات فراگيرى در زمينه فيزيك مكانيك به دست مى‌دهد. با ساخت 36 مدل و اجراى آزمايشات بعدى با آنها، فرزندان شما قوانين اساسى فيزيك مكانيك را خواهند آموخت. ابتدا با شروع از ساخت مدلهاى كوچك مانند قرقره ثابت، درباره نيروهاى بنيادى و ماشين هاى ساده ميآموزند. سپس براى يادگيرى مفاهيم پيشرفتهتر مانند كار و نيروى جانب مركز، كم‌كم به ساخت ماشينهايى پيچيدهتر مانند ساعت آونگدار ميپردازند. از آن‌جا كه با اين رويكرد اصول فيزيك در پيش چشمانتان اثبات مى‌شوند، اين روش هم سرگرمكننده و جذاب و هم موثر است. اين بسته آموزشى شامل بيش از 300 قطعه جهت ساخت مدل‌هاى پيشنهادى و مدل‌هاى ابتكارى كودكان و نوجوانان است. كتابچه تمام‌رنگى نيز دستور كار و تصاوير لازم براى انجام آزمايشها را به روشى ساده و گيرا در اختيار كودكان مى‌گذارد.

شناسه محصول: 1009 دسته: ,

توضیحات

محتویات :  
سى دى راهنماى تصویرى و رنگى به زبان فارسى
جعبه موتور (۱ عدد)
صفحه پایه (۱ عدد)
اتصال پایه چهار سوراخه ( عدد)
چهارچوب کوچک (در سوراخ) ( عدد)
میله کوتاه ( سوراخ) ( عدد)
میله بلند ( سوراخ در هر طرف) ( عدد)
خار (پین) نگه‌دارنده ( عدد)
محور ها: کوتاه ( عدد)، متوسط ( عدد)، بلند (عدد).
توپى محورى ( عدد)
خار (پین) اتصال ( عدد)
خار (پین) میلهاى ( عدد)
چرخ دنده بزرگ ( عدد)
چرخ زنجیر بزرگ ( عدد)
حلقه زنجیر ( عدد)
چرخ قرقره بزرگ (عدد)
و…….

شرح کار

فهرست آزمایش هاى کارگاه فیزیک
کارگاه ۱: تله سیبزمینى
آزمایش : تله سیبزمینى
کارگاه ۲: مکانیاب گرانیگاه (مرکز جرم)
آزمایش : یافتن گرانیگاه خودتان
کارگاه ۳: خودرو بادبانى
آزمایش : آزمون زمان خودرو شاسى بلند شنیدار
کارگاه ۴: خودرو شاسیبلند (ATV ) شنى دار
آزمایش : زمان سقوط
کارگاه ۵: نشانگر سرعت سقوط
آزمایش : وزن = نیروى گرانشى (نیروى جاذبه)
آزمایش : نیروى گرانشى سرعت سقوط را افزایش مى دهد
کارگاه ۶: نیروسنج، صفر تا / نیوتن
کارگاه ۷: فانوس دریایى
آزمایش : شمع حرارتى پایدار
آزمایش : نیروهاى لختى (اینرسى)
کارگاه ۸: دستگاه پرتاب وزنه
کارگاه ۹: سیبل مدرج
آزمایش : سهمى مسیر پرتابه
آزمایش : شیب و فاصله
کارگاه ۱۰: نیروسنج و اهرم نوع دوم
آزمایش : اندازه‌گیرى نیروهاى وارد بر اهرم
کارگاه ۱۱: نیروسنج و اهرم نوع اول
کارگاه ۱۲: ترازوى یک کفه اى اهرم دار
آزمایش : به دنبال قرقره ثابت
کارگاه ۱۳: قرقره ثابت

آزمایش : کشش نخ
کارگاه ۱۴: قرقره مرکب ساده
آزمایش : روى سطح شیبدار بر لبه پرتگاه

کارگاه ۱۵: آزمایش خودرو روى سطح شیبدار
آزمایش : اندازه گیرى اصطکاک
کارگاه ۱۶: سورتمه چرخ دار، جاده و شیب
آزمایش : تاثیر اصطکاک
کارگاه ۱۷: گوه و قفسه
آزمایش : کار گوه
آزمایش : پیچ
کارگاه ۱۸: انتقال نیرو
آزمایش : چرخ ها و غلتک ها
کارگاه ۱۹: جرثقیل دوسرعته با دندهعوضکن
آزمایش : تعادل انرژى در انتقال
کارگاه ۲۰: قطار چرخ دنده ا ى
آزمایش : آزمایش توان در دو مرحله
کارگاه ۲۱: عروسک خیمه شب بازى با میللنگ

کارگاه ۲۲: تئاتر با کوک دستى
آزمایش : پرنده در قفس
کارگاه ۲۳: روبات مریخى
آزمایش : انرژى در بطرى
کارگاه ۲۴: اره آبى
آزمایش : اولین آزمایش مولد بادى
کارگاه ۲۵: دستگاه سفال گرى آبى
آزمایش : سنجش عمل کرد مولد بادى
کارگاه ۲۶: خودروى کشى
آزمایش : مسیر حرکت درپینبال
کارگاه ۲۷: مولد بادى
آزمایش : اندازه حرکت، خود را انتشار مى دهد
کارگاه ۲۸: پینبال
آزمایش : سقوط بزرگ، صداى بلند
کارگاه ۲۹: زمین بولینگ
آزمایش : آب نوسانات را خنثى مى کند
کارگاه ۳۰: آسیاى چکشى الکتریکى
آزمایش : آونگ یک ثانیهاى
کارگاه ۳۱: ضربهسنج
آزمایش : تنظیم زمان
کارگاه ۳۲: نوسانگیر
آزمایش : پرواز سنگریزهها
کارگاه ۳۳: ساعت آونگ دار
آزمایش : نیروها در پرواز
کارگاه ۳۴: دستگاه نیروى گریز از مرکز
آزمایش : اصل خشک کردن با چرخش
کارگاه ۳۵: سانتریفوژ
آزمایش : اصل جداسازى
آزمایش : تغییر به وسیله نیروى گریز از مرکز
کارگاه ۳۶: تغییر سرعت اتوماتیک سانتریفوژ
کارگاه ۳۷: فرفره
آزمایش ۷: فرفره روى سطح شیبدار

کارگاه ۳۸: یویو