كارگاه فيزيك

  1. خانه
  2. /
  3. کودکان 8+
  4. /
  5. كارگاه فيزيك
140,000 تومان

با هدف:
1. ساخت آسيا، جرثقيل دو‌سرعته، نيروسنج، دستگاه پرتاب وزنه، روبات مريخى، خودروى بادبانى، دستگاه سانتريفوژ، بازى پينبال و يك دوجين دستگاه ديگر
2. آزمايش با ماشين‌هاى ساده: چرخدندهها، اهرمها، پيچها، سطح شيبدار، قرقرهها، چرخها و محورها
3. آموزش و درك اساسيترين معادلات فيزيك
4. آشنايى با كاربردهاى جالب فيزيك در دنياى واقعى

دانش ماده و انرژى
بستههاى آموزشى شيمى بستههايى آشنا براى همه هستند. اما اين مجموعهى آزمايشى فيزيك، گام به راهى نو در زمينه آموزش كارگاهى فيزيك نهاده است.
امروزه فيزيك دانشى اساسى و لازم براى همه است و اين بسته آموزشى توضيحات فراگيرى در زمينه فيزيك مكانيك به دست مى‌دهد. با ساخت 36 مدل و اجراى آزمايشات بعدى با آنها، فرزندان شما قوانين اساسى فيزيك مكانيك را خواهند آموخت. ابتدا با شروع از ساخت مدلهاى كوچك مانند قرقره ثابت، درباره نيروهاى بنيادى و ماشين هاى ساده ميآموزند. سپس براى يادگيرى مفاهيم پيشرفتهتر مانند كار و نيروى جانب مركز، كم‌كم به ساخت ماشينهايى پيچيدهتر مانند ساعت آونگدار ميپردازند. از آن‌جا كه با اين رويكرد اصول فيزيك در پيش چشمانتان اثبات مى‌شوند، اين روش هم سرگرمكننده و جذاب و هم موثر است. اين بسته آموزشى شامل بيش از 300 قطعه جهت ساخت مدل‌هاى پيشنهادى و مدل‌هاى ابتكارى كودكان و نوجوانان است. كتابچه تمام‌رنگى نيز دستور كار و تصاوير لازم براى انجام آزمايشها را به روشى ساده و گيرا در اختيار كودكان مى‌گذارد.

در انبار موجود نمی باشد

دسته بندی: کودکان 8+, نوجوانان 10+

محتويات :  
سى دى راهنماى تصويرى و رنگى به زبان فارسى
جعبه موتور (1 عدد)
صفحه پايه (1 عدد)
اتصال پايه چهار سوراخه ( عدد)
چهارچوب كوچك (در سوراخ) ( عدد)
ميله كوتاه ( سوراخ) ( عدد)
ميله بلند ( سوراخ در هر طرف) ( عدد)
خار (پين) نگه‌دارنده ( عدد)
محور ها: كوتاه ( عدد)، متوسط ( عدد)، بلند (عدد).
توپى محورى ( عدد)
خار (پين) اتصال ( عدد)
خار (پين) ميلهاى ( عدد)
چرخ دنده بزرگ ( عدد)
چرخ زنجير بزرگ ( عدد)
حلقه زنجير ( عدد)
چرخ قرقره بزرگ (عدد)
و…….

شرح كار

فهرست آزمايش هاى كارگاه فيزيك
كارگاه 1: تله سيبزمينى
آزمايش : تله سيبزمينى
كارگاه 2: مكانياب گرانيگاه (مركز جرم)
آزمايش : يافتن گرانيگاه خودتان
كارگاه 3: خودرو بادبانى
آزمايش : آزمون زمان خودرو شاسى بلند شنيدار
كارگاه 4: خودرو شاسيبلند (ATV ) شنى دار
آزمايش : زمان سقوط
كارگاه 5: نشانگر سرعت سقوط
آزمايش : وزن = نيروى گرانشى (نيروى جاذبه)
آزمايش : نيروى گرانشى سرعت سقوط را افزايش مى دهد
كارگاه 6: نيروسنج، صفر تا / نيوتن
كارگاه 7: فانوس دريايى
آزمايش : شمع حرارتى پايدار
آزمايش : نيروهاى لختى (اينرسى)
كارگاه 8: دستگاه پرتاب وزنه
كارگاه 9: سيبل مدرج
آزمايش : سهمى مسير پرتابه
آزمايش : شيب و فاصله
كارگاه 10: نيروسنج و اهرم نوع دوم
آزمايش : اندازه‌گيرى نيروهاى وارد بر اهرم
كارگاه 11: نيروسنج و اهرم نوع اول
كارگاه 12: ترازوى يك كفه اى اهرم دار
آزمايش : به دنبال قرقره ثابت
كارگاه 13: قرقره ثابت

آزمايش : كشش نخ
كارگاه 14: قرقره مركب ساده
آزمايش : روى سطح شيبدار بر لبه پرتگاه

كارگاه 15: آزمايش خودرو روى سطح شيبدار
آزمايش : اندازه گيرى اصطكاك
كارگاه 16: سورتمه چرخ دار، جاده و شيب
آزمايش : تاثير اصطكاك
كارگاه 17: گوه و قفسه
آزمايش : كار گوه
آزمايش : پيچ
كارگاه 18: انتقال نيرو
آزمايش : چرخ ها و غلتك ها
كارگاه 19: جرثقيل دوسرعته با دندهعوضكن
آزمايش : تعادل انرژى در انتقال
كارگاه 20: قطار چرخ دنده ا ى
آزمايش : آزمايش توان در دو مرحله
كارگاه 21: عروسك خيمه شب بازى با ميللنگ

كارگاه 22: تئاتر با كوك دستى
آزمايش : پرنده در قفس
كارگاه 23: روبات مريخى
آزمايش : انرژى در بطرى
كارگاه 24: اره آبى
آزمايش : اولين آزمايش مولد بادى
كارگاه 25: دستگاه سفال گرى آبى
آزمايش : سنجش عمل كرد مولد بادى
كارگاه 26: خودروى كشى
آزمايش : مسير حركت درپينبال
كارگاه 27: مولد بادى
آزمايش : اندازه حركت، خود را انتشار مى دهد
كارگاه 28: پينبال
آزمايش : سقوط بزرگ، صداى بلند
كارگاه 29: زمين بولينگ
آزمايش : آب نوسانات را خنثى مى كند
كارگاه 30: آسياى چكشى الكتريكى
آزمايش : آونگ يك ثانيهاى
كارگاه 31: ضربهسنج
آزمايش : تنظيم زمان
كارگاه 32: نوسانگير
آزمايش : پرواز سنگريزهها
كارگاه 33: ساعت آونگ دار
آزمايش : نيروها در پرواز
كارگاه 34: دستگاه نيروى گريز از مركز
آزمايش : اصل خشك كردن با چرخش
كارگاه 35: سانتريفوژ
آزمايش : اصل جداسازى
آزمايش : تغيير به وسيله نيروى گريز از مركز
كارگاه 36: تغيير سرعت اتوماتيك سانتريفوژ
كارگاه 37: فرفره
آزمايش 7: فرفره روى سطح شيبدار

كارگاه 38: يويو

محصولات مرتبط
فهرست